S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky firmy VAH SERVIS – Miroslav Rýdl

(dále jen „VOP“)

I. Subjekty smluvních vztahů

1.1 VAH SERVIS – Miroslav Rýdl soukromá firma IČ: 12804738, sídlem nám.Republiky 12/3, 435 01 Lom, zapsanou v živnostenském listě vydaném v Mostě dne 26.6.1992, číslo jednací:1217/92 (dále jen „firma VAH SERVIS“). Firma VAH SERVIS je zaměřena na obchodování s vahami, vážícími zařízeními, pokladními systémy a výrobu specifických vážících zařízení na zakázku (dále jen „zboží“ nebo „produkty“), a to zejména pro zájemce z řad podnikatelů v rámci velkoobchodního a maloobchodního prodeje, v menší míře pak pro zájemce z řad spotřebitelů (dále jen „zákazníci“). Za firmu VAH SERVIS jedná v rozsahu oprávnění zapsaného v obchodním rejstříku její jednatel, popř. jednatelé. Za firmu VAH SERVIS je v rozsahu běžné obchodní činnosti oprávněn jednat její zaměstnanec s písemným pověřením jednatele a rovněž osoba s udělenou písemnou plnou mocí jednatele. Seznam oprávněných zaměstnanců k jednání za společnost v běžné obchodní činnosti je dostupný na adrese www.vahy-pokladny.cz. Osobou oprávněnou k jednání v běžné obchodní činnosti je zejména zmocněný obchodní zástupce.

1.2 Zákazník-podnikatel je fyzická či právnická osoba s podnikatelským oprávněním na území ČR nebo v zahraničí, oprávněná k uzavírání smluvních vztahů v souladu s právem ČR a mezinárodním právem závazným pro ČR, která uzavře s firmou VAH SERVIS smluvní vztah (dále jen „zákazník-podnikatel“). Postavení zákazníka-podnikatele má i fyzická či právnická osoba podnikající bez příslušného oprávnění vystupující jako podnikatel a ostatní osoby nespadající pod zákazníka-spotřebitele v bodu 1.3 článku I. těchto VOP.

1.3 Zákazník-spotřebitel je fyzická osoba nevystupující jako podnikatel ve smyslu bodu 1.2 článku I. těchto VOP, která uzavře s firmou VAH SERVIS smluvní vztah, a která má podle českého práva postavení spotřebitele (dále jen „zákazník-spotřebitel“).

II. Smluvní vztahy

2.1 Firma VAH SERVIS uzavírá smluvní vztahy se zákazníkem-podnikatelem nebo zákazníkem-spotřebitelem (dále také „smluvní strany“). Práva a povinnosti smluvních stran obchodních vztahů ze smlouvy kupní, o dílo, servisní, nájemní a dalších smluvních typů dílčích či rámcových (dále jen „obchodní smlouvy“), uzavřených mezi firmou VAH SERVIS a zákazníkem, které nejsou sjednány přímo v obchodních smlouvách, uzavřených mezi firmou VAH SERVIS a zákazníkem, se řídí těmito VOP, pokud tak obchodní smlouva stanoví.

2.2 Smluvní vztahy firmy VAH SERVIS a jejich zákazníků se primárně řídí ujednáním v obchodní smlouvě upravující konkrétní smluvní vztah, není-li takového ujednání, řídí se ujednáním rámcové obchodní smlouvy, není-li ani takového ujednání, řídí se těmito VOP, a není-li ani takového ujednání, řídí se příslušnými právními předpisy České republiky, zejména obchodním zákoníkem v platném znění. Pokud je v dílčí obchodní smlouvě upravující konkrétní právní vztah, rámcové obchodní smlouvě nebo VOP ujednání v rozporu s právním předpisem, aniž by šlo o právně přípustný smluvní odklon od právního předpisu, je neplatné jen toto ujednání a práva a povinnosti smluvních stran v neplatném ujednání určuje právní předpis, v ostatním je smluvní ujednání pro strany smlouvy závazné.

2.3 Smluvní strany se zavazují poskytovat si k naplnění smluvního vztahu vzájemnou nezbytnou součinnost.

III. Uzavření a obsah smluvního vztahu

3.1 K uzavření smluvního vztahu mezi firmou VAH SERVIS a zákazníkem dochází uzavřením obchodní smlouvy v podobě rámcové obchodní smlouvy a dílčí obchodní smlouvy nebo jen dílčí obchodní smlouvy, a to písemnou formou v tištěném nebo elektronickém provedení obchodní smlouvy podle níže uvedené specifikace. Dojde-li k uzavření dílčí obchodní smlouvy pouze ústní formou, řídí se smluvní vztah případně uzavřenou písemnou rámcovou obchodní smlouvou a VOP, odkazuje-li na VOP rámcová obchodní smlouva. Jiné ústně uzavřené obchodní smlouvy se řídí výlučně právními předpisy ČR.

3.2 Tištěné obchodní smlouvy

3.2.1 Tištěná obchodní smlouva je uzavřena po písemné akceptaci písemného návrhu obchodní smlouvy v tištěné formě. Tištěná obchodní smlouva je platná, účinná a pro smluvní strany závazná, pokud splňuje obecné i zvláštní náležitosti stanovené právním předpisem. Navrhovatelem tištěné obchodní smlouvy je bez ohledu na zpracování obsahu ta smluvní strana, která tištěnou obchodní smlouvu podepíše jako první a doručí k podpisu druhé smluvní straně. Akceptantem je ta smluvní strana, která tištěnou obchodní smlouvu podepíše jako druhá, aniž by v ní provedla jakoukoliv změnu či úpravu. Provedená změna či úprava návrhu tištěné obchodní smlouvy je novým návrhem tištěné obchodní smlouvy, který podléhá akceptaci druhou smluvní stranou. Závaznost těchto VOP je dána vždy, jeli tak v dílčí tištěné obchodní smlouvě nebo rámcové tištěné obchodní smlouvě ujednáno, a to bez ohledu na skutečnost, kdo je navrhovatelem a kdo akceptantem tištěné obchodní smlouvy.

3.2.2 Rámcová tištěná obchodní smlouva je tištěnou obchodní smlouvou, rámcově upravující smluvní vztahy stran dílčích tištěných i dílčích elektronických obchodních smluv.

3.2.3 Dílčí tištěná obchodní smlouva je tištěnou obchodní smlouvou, upravující konkrétní smluvní vztah smluvních stran tištěné obchodní smlouvy, která se ve smluvně neupravených částech smluvního vztahu primárně řídí rámcovou tištěnou obchodní smlouvou.

3.3 Elektronické obchodní smlouvy

3.3.1 Elektronická obchodní smlouva je uzavřena po písemné elektronické akceptaci písemného elektronického návrhu obchodní smlouvy nebo dílčí obchodní smlouvy. Doručení elektronického návrhu a elektronické akceptace je provedeno prostřednictvím datové elektronické sítě Internet na smluvními stranami sjednané emailové adresy nebo s použitím přístupových údajů zákazníka v eshopu firmy VAH SERVIS. Elektronická obchodní smlouva je platná, účinná a pro smluvní strany závazná, pokud splňuje obecné i zvláštní náležitosti stanovené právním předpisem s následujícími výjimkami. Elektronická obchodní smlouva nevyžaduje ke své platnosti zaručený elektronický podpis smluvní strany navrhovatele na elektronickém návrhu či zaručený elektronický podpis smluvní strany akceptanta na elektronické akceptaci, ale postačí jen uvedení jména osoby jednající za navrhovatele či akceptanta pod textem návrhu či textem akceptace v obsahu emailu ze smluvně sjednaných emailových adres nebo přihlášení zákazníka do eshopu pod jeho přihlašovacími údaji s následným zadáním objednávky. Elektronická obchodní smlouva ke své platnosti rovněž nevyžaduje projev vůle stran elektronické obchodní smlouvy na jednom dokumentu, ale postačí samostatný elektronický návrh navrhovatele výslovně akceptovaný samostatnou elektronickou akceptací akceptanta. Při elektronické akceptaci postačí pouhý odkaz na elektronický návrh navrhovatele, popř. stručná rekapitulace akceptovaného elektronického návrhu. Pouhé přijetí elektronického návrhu ke zpracování není elektronickou akceptací elektronického návrhu. Elektronická akceptace musí obsahovat výslovný souhlas s předloženým elektronickým návrhem. Elektronickým návrhem obchodní smlouvy a dílčí obchodní smlouvy se rozumí zejména elektronická objednávka produktů firmy VAH SERVIS podaná zákazníkem. Elektronickou akceptací elektronického návrhu obchodní smlouvy a dílčí obchodní smlouvy se rozumí zejména výslovný souhlas firmy VAH SERVIS s elektronickou objednávkou zákazníka.

3.3.2 Emailová elektronická obchodní smlouva je uzavřena po emailové elektronické akceptaci emailového elektronického návrhu obchodní smlouvy nebo dílčí obchodní smlouvy, obojí ve formě emailové zprávy doručené prostřednictvím Internetu na smluvními stranami sjednané emailové adresy. Navrhovatelem emailové elektronické obchodní smlouvy je ta smluvní strana, která pošle návrh emailové elektronické obchodní smlouvy emailovou zprávou druhé smluvní straně. Akceptantem emailové elektronické obchodní smlouvy je ta smluvní strana, která obdržený emailový návrh emailové elektronické obchodní smlouvy akceptuje emailovou zprávou, odeslanou navrhovateli, aniž by v akceptaci provedla jakoukoliv změnu či úpravu přijatého návrhu. Provedená změna či úprava návrhu emailové elektronické obchodní smlouvy je novým návrhem emailové elektronické obchodní smlouvy, který podléhá akceptaci druhé smluvní strany. Závaznost těchto VOP pro smluvní strany je dána vždy, jeli tak v emailové elektronické obchodní smlouvě nebo tištěné rámcové obchodní smlouvě ujednáno, a to bez ohledu na skutečnost, kdo je navrhovatelem a kdo akceptantem emailové elektronické obchodní smlouvy.

3.3.3 Eshopová elektronická obchodní smlouva je uzavřena po emailové elektronické akceptaci eshopového elektronického návrhu obchodní smlouvy nebo dílčí obchodní smlouvy, přičemž eshopovým elektronickým návrhem eshopové elektronické smlouvy se rozumí zákazníkem zadaná elektronická objednávka v eshopu firmy VAH SERVIS tak, že zákazník po přihlášení do ehsopu pod svými přihlašovacími údaji označí zboží ke koupi a naskládá jej do svého virtuálního nákupního košíku, doplní vyžádané údaje a elektronickou objednávku odešle ke zpracování firmy VAH SERVIS v souladu s pokyny eshopu. Zákazník postupuje při zadávání elektronické objednávky v jednotlivých krocích podle pokynů eshopu. Zákazníkem odeslaná elektronická objednávka v eshopu firmy VAH SERVIS je vždy návrhem eshopové elektronické obchodní smlouvy, který podléhá emailové elektronické akceptaci firmy VAH SERVIS. Akceptaci eshopové elektronické obchodní smlouvy provede firma VAH SERVIS vždy emailem ze smluvními stranami sjednané emailové adresy firmy VAH SERVIS na smluvními stranami sjednanou emailovou adresu zákazníka. Pokud smluvní strany nemají sjednány emailové adresy rámcovou tištěnou obchodní smlouvou ve smyslu bodu 3.3.2, článku III. těchto VOP, jsou emailové adresy pro uzavření smluvního závazku sjednány při registraci zákazníka v eshopu firmy VAH SERVIS. Provedená změna či úprava elektronické objednávky je novým eshopovým elektronickým návrhem obchodní smlouvy, který podléhá akceptaci druhé smluvní strany. Veškeré návrhy a akceptace eshopové elektronické obchodní smlouvy vzniklé po změnách původní elektronické objednávky zadané zákazníkem v eshopu, probíhají výlučně přes sjednané emailové adresy.  Závaznost těchto VOP pro smluvní strany je dána vždy, je-li tak ujednáno tištěnou rámcovou obchodní smlouvou nebo v rámci registrace zákazníka v eshopu firmy VAH SERVIS, a to bez ohledu na skutečnost, kdo je po případných změnách či úpravách elektronické objednávky přes sjednané emailové adresy zákazníka navrhovatelem a kdo akceptantem eshopové elektronické obchodní smlouvy. Eshopovou elektronickou obchodní smlouvu lze uzavřít jen jako smlouvu kupní k nákupu zboží firmy VAH SERVIS. Zákazník, který má s firmou VAH SERVIS uzavřenou rámcovou kupní smlouvou ve smyslu bodu 3.3.2, článku III. těchto VOP, se v eshopu firmy VAH SERVIS zaregistruje jako zákazník s uzavřenou „rámcovou kupní smlouvou“.

3.3.4 Přihlašovací údaje zákazníka pro eshop firmy VAH SERVIS obdrží zákazník od firmy VAH SERVIS na základě smluvního ujednání nebo po registraci zákazníka v eshopu firmy VAH SERVIS.

IV. Předání zboží

4.1 Předání zboží zákazníkovi provede firma VAH SERVIS podle smluvního ujednání v obchodní smlouvě, a není-li takového ujednání, firma VAH SERVIS předá zboží zákazníkovi v sídle firmy VAH SERVIS.

4.2 Nárok na náhradu škody způsobené na zboží při přepravě dopravcem je zákazník povinen uplatnit u prodávajícího bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od dodání zboží. Poškozené zboží je zákazník oprávněn převzít jen s potvrzením dopravce o poškození zboží v přepravním dokladu. Ve stejné lhůtě do 48 hodin je kupující povinen uplatnit u prodávajícího i případný nárok z vadného obsahu dodávky zboží, zejména z hlediska převzetí jiného druhu, typů, jakosti a množství předmětů koupě.

4.3 Bezdůvodné nepřevzetí zboží zákazníkem do 20 dnů ode dne, kdy firma VAH SERVIS umožní zákazníkovi zboží odpovídající ujednání obchodní smlouvy převzít, zakládá nárok firmy VAH SERVIS na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny zboží sjednané obchodní smlouvou a povinnost zákazníka tuto smluvní pokutu firmě VAH SERVIS zaplatit. Vedle smluvní pokuty si zákazník a firma VAH SERVIS sjednávají úschovné za úschovu nepřevzatého zboží zákazníka u firmy VAH SERVIS ve výši 1 % z celkové ceny zboží za každý den prodlení s převzetím zboží nad rámec 20 dnů podle předchozí věty. Po uplynutí 100 dnů úschovy zboží zákazníka je firma VAH SERVIS oprávněna uspokojit svou pohledávku z úschovy odpovídající 100 % celkové ceny zboží prodejem uschovaného zboží. Za bezdůvodné nepřevzetí zboží se nepovažuje nepřevzetí zboží pro výskyt překážky převzetí na straně firmy VAH SERVIS. Nárok na smluvní pokutu i úschovné uplatní firma VAH SERVIS vystavením daňového dokladu.

V. Ceník produktů, platební podmínky

5.1 Ceník zboží firmy VAH SERVIS zákazník nalezne na webové adrese firmy VAH SERVIS www.vahy-pokladny.cz a současně v eshopu firmy VAH SERVIS s přístupem z www.vahy-pokladny.cz. Není-li cena zboží mezi smluvními stranami sjednána obchodní smlouvou, platí pro stanovení ceny zboží příslušná cena, uvedená v ceníku firmy VAH SERVIS na webové adrese firmy VAH SERVIS www.vahy-pokladny.cz. U smluvních vztahů uzavřených přes eshop pak platí příslušná cena uvedená v eshopu, a to k okamžiku uzavření smluvního vztahu. Zákazník bere na vědomí, že firma VAH SERVIS je plátcem DPH (daně z přidané hodnoty).

5.1 Provedení platby zákazníkem se řídí ujednáním obchodní smlouvy. Není-li ujednání obchodní smlouvy, je na rozhodnutí zákazníka, zda bude splatnou cenu platit v hotovosti v sídle firmy VAH SERVIS nebo bankovním převodem na běžný účet firmy VAH SERVIS. Zákazník bere na vědomí omezení výše hotovostních plateb právním předpisem.

5.2 Úhrada všech závazků ze smluvních vztahů mezi firmou VAH SERVIS a zákazníkem je prováděna na základě vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura“). Není-li smluvními stranami ujednáno jinak, splatnost faktur činí 14 dni od data vystavení. Smluvní pokuty a ostatní finanční sankce jsou splatné ve splatnosti vystavené faktury, a to poté, co na ně vznikne smluvní straně nárok, nejpozději však vždy v poslední den každého kalendářního čtvrtletí, v němž prodlení trvá.

5.3 Firma VAH SERVIS je oprávněna vystavit zákazníkovi zálohovou fakturu před smluvně sjednaným dodáním zboží i bez předchozího ujednání o vystavení zálohové faktury, a to až do výše 70 % ceny zboží, není-li obchodní smlouvou sjednáno jinak. Zákazník je povinen vystavenou zálohovou fakturu firmy VAH SERVIS v termínu splatnosti zaplatit. Firma VAH SERVIS není povinna předat zboží zákazníkovi před úplným zaplacením vystavené zálohové faktury. Nedojde-li k zaplacení zálohové faktury ve splatnosti, firma VAH SERVIS je oprávněna od uzavřené obchodní smlouvy odstoupit.

5.4 Každou fakturu, mimo faktury zálohové, lze vystavit nejdříve současně s předáním a převzetím předmětu po uzavření obchodní smlouvy.

VI. Započtení splatných pohledávek a dobropisy

6.1 Každá ze smluvních stran je oprávněna započíst svou splatnou pohledávku ze vzájemného smluvního vztahu proti splatné pohledávce ze vzájemného smluvního vztahu druhé smluvní strany v souladu s ustanovením § 580 a násl. občanského zákoníku a § 358 a násl. obchodního zákoníku. Započtení je účinné ke dni doručení oznámení o započtení pohledávky druhé smluvní straně.

6.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna vystavit druhé smluvní straně dobropis k úhradám, které mají charakter bezdůvodného obohacení, a které obdržela od druhé smluvní strany v rámci plnění ze smluvních závazkových vztahů. Dobropis lze druhé smluvní straně vystavit pouze v případě, že druhá smluvní strana může dobropisem bezodkladně uhradit výstavci dobropisu své splatné závazky nebo závazky bezprostředně splatné.

VII. Sankce za porušení smluvního ujednání

7.1 V případě prodlení jedné smluvní strany s úhradou splatné pohledávky druhé smluvní straně z jakéhokoliv vzájemného smluvního vztahu je smluvní strana v prodlení povinna uhradit smluvní straně v pozici věřitele smluvní pokutu smluvně sjednanou v obchodní smlouvě, jinak ve výši 0,1 % denně z částky úhrady v prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná v souladu se smluvním ujednáním obchodní smlouvy, jinak podle článku V. těchto VOP.

7.3 Smluvní pokuty za specifické porušení obchodní smlouvy nebo těchto VOP jsou stanoveny i v ostatních článcích těchto VOP, přičemž smluvní strana porušující obchodní smlouvu je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu v těchto článcích uvedenou v souladu s ujednáním obchodní smlouvy o platebních podmínkách, jinak podle ujednání o platebních podmínkách článku V. těchto VOP.

VIII. Odpovědnost za vady produktů, poskytnutí záruky, odpovědnost za škodu

8.1 Odpovědnost za vady produktů dodaných zákazníkovi firmou VAH SERVIS je ujednána smluvně, jinak se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

8.2 Poskytnutí záruky za jakost na produkty dodané zákazníkovi firmou VAH SERVIS musí být ujednáno smluvně, popř. uvedeno v jednostranném písemném prohlášení firmy VAH SERVIS o poskytnutí záruky. Není-li obchodní smlouvou mezi zákazníkem a firmou VAH SERVIS výslovně sjednána záruka nebo firma VAH SERVIS neposkytne zákazníkovi písemné prohlášení o poskytnutí záruky, platí, že na dodaný produkt není záruka za jakost poskytnuta a nárok na záruku plynoucí z právního předpisu je oprávněn u firmy VAH SERVIS uplatnit jen zákazník-spotřebitel. Pokud firmy VAH SERVIS poskytuje zákazníkům k dodaným produktům záruku uvedenou na adrese www.vahy-pokladny.cz, platí tato záruka pro každého zákazníka jako smluvně sjednaná, není-li obchodní smlouvou sjednáno jinak.

8.3 Odpovědnost za škodu způsobenou jednou smluvní stranou druhé smluvní straně je sjednána smluvně, jinak se řídí ustanovením obchodního zákoníku a souvisejícími právními předpisy. Firma VAH SERVIS neodpovídá za škodu zákazníkem způsobenou třetí osobě, a to ani v případě, kdy je škoda způsobena produktem firmy VAH SERVIS. Zákazníkovi nevznikne nárok na uplatnění náhrady škody způsobené třetí osobě produktem firmy VAH SERVIS, u firmy VAH SERVIS, jestliže ke škodě došlo porušením povinnosti zákazníka.

IX. Reklamační řád

9.1 Při uplatnění nároků z vad zboží, záruky za jakost zboží a zákonné záruky za vady prodané věci, u produktů dodaných zákazníkovi firmou VAH SERVIS, je zákazník vždy povinen postupovat v souladu s ujednáním tohoto článku VOP, bez ohledu na skutečnost, zda se na vadu produktu vztahuje záruka poskytnutá firmou VAH SERVIS či nikoliv.

9.2 Oprávněnost nároku z vady produktu dodaného zákazníkovi firmou VAH SERVIS posoudí a rozhodne pracovník firmy VAH SERVIS. Má-li zákazník nárok na bezplatnou opravu vady, bude vada odstraněna na náklady firmy VAH SERVIS, je-li taková vada odstranitelná, jinak firma VAH SERVIS vymění vadný produkt zákazníkovi za nový kus a při nemožnosti výměny za nový kus vrátí firma VAH SERVIS zákazníkovi cenu produktu, popř. vystaví dobropis v souladu s článkem VI. těchto VOP. Opravu vadného produktu bez nároku zákazníka na bezplatné odstranění vady provede firma VAH SERVIS za sjednanou úplatu v souladu s ceníkem servisních oprav uvedeném na webové adrese firmy VAH SERVIS www.vahy-pokladny.cz. Odstranění vad produktů provedením opravy (dále jen „servis“) zajistí firma VAH SERVIS podle následujícího ujednání.

9.3 Při uplatnění nároku na provedení servisu je zákazník povinen dopravit vadný produkt do servisního střediska firmy VAH SERVIS a předat jej servisnímu technikovi. Seznam servisních středisek firmy VAH SERVIS zákazník nalezne na webové adrese firmy VAH SERVIS www.vahy-pokladny.cz, popř. mu bude sdělen na osobní či telefonický dotaz v sídle firmy VAH SERVIS. Centrální servisní středisko firmy VAH SERVIS je umístěno v sídle firmy VAH SERVIS. Zákazník je oprávněn zajistit si servis vadného produktu i u smluvních partnerů firmy VAH SERVIS, oprávněných k poskytování servisu produktů firmy VAH SERVIS. Zásah do vadného produktu jinou osobou než servisním technikem firmy VAH SERVIS či jeho smluvního partnera pro poskytování servisu, má za následek zánik odpovědnosti firmy VAH SERVIS za vady produktu, do něhož zasáhla neoprávněná osoba. Ceny servisu se řídí ceníkem servisu, kde je servis proveden.

9.4 Smluvní strany si mohou dohodnout provedení servisu v prostorách zákazníka, přičemž zákazník bere na vědomí, že provedení servisu mimo prostory firmy VAH SERVIS či jeho smluvního partnera pro poskytování servisu je servisním střediskem samostatně zpoplatněno. Za provedení servisu se považuje i instalace zařízení, uvedení zařízení do provozu, programování a nastavování zařízení.

9.5 Není-li smluvními stranami sjednáno jinak, servisní středisko provede servis do 30 dnů od převzetí vadného produktu k servisu.

X. Řešení sporů

10.1 Všechny spory vznikající z obchodních smluv a v souvislosti s nimi mezi zákazníky-spotřebiteli a firmou VAH SERVIS, bez ohledu na obsah sporu, jakož i všechny spory vznikající z obchodních smluv a v souvislosti s nimi mezi zákazníky-podnikateli a firmou VAH SERVIS, mimo spory o peněžité plnění požadované žalobcem ve výši nad 50.000,- Kč bez přihlédnutí k příslušenství pohledávky, budou rozhodovány s konečnou platností výlučně u obecných soudů v ČR.

10.2 Všechny spory vznikající z obchodních smluv a v souvislosti s nimi mezi zákazníky-podnikateli a firmou VAH SERVIS o peněžité plnění požadované žalobcem ve výši nad 50.000,- Kč bez přihlédnutí k příslušenství pohledávky, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci."

10.3 Pro určení příslušnosti obecných soudů či rozhodčího soudu k rozhodnutí sporu je rozhodující stav ke dni podání žaloby.

XI. Doručování písemností, komunikace

11.1 K doručování písemností v rámci uzavřeného smluvního vztahu si smluvní strany za doručovací adresy sjednávají adresy uvedené při uzavření smluvního vztahu v záhlaví obchodní smlouvy nebo při registraci v eshopu. Elektronická komunikace smluvních stran probíhá prostřednictvím smluvně sjednaných emailových adres. Změny veškerých kontaktních údajů jsou vůči druhé smluvní straně účinné až prokázaným oznámením. Není-li doručení písemnosti druhé smluvní straně vykázáno, sjednávají si smluvní strany ve všech případech za den doručení 3. den od potvrzeného předání zásilky České poště s.p., popř. jinému oprávněnému poskytovateli poštovních služeb, a dále den prokázaného odeslání emailové zprávy, není-li smluvně ujednáno jinak.

11.2 Telefonický, faxový a emailový kontakt firmy VAH SERVIS je uveřejněn na webové adrese www.vahy-pokladny.cz, která je pravidelně aktualizována. Telefonický, faxový a emailový kontakt zákazníka sdělí zákazník firmě VAH SERVIS při uzavírání smluvního vztahu a následně vždy při změně některého z těchto kontaktních údajů, popř. firmě VAH SERVIS zákazník označí místo, kde lze uvedené kontaktní údaje nalézt.

XII. Trvání smluvního vztahu

12.1 Není-li smluvně ujednáno jinak, smluvní strany mohou rámcový smluvní vztah písemně vypovědět kdykoliv bez udání důvodů s jednoměsíční výpovědní lhůtou. I po doručení výpovědi nesmí žádná ze smluvních stran způsobit škodu druhé smluvní straně neplněním závazků z uzavřených dílčích obchodních smluv. Pokud se strany obchodní smlouvy nedohodnou písemně jinak, mají povinnost splnit již uzavřené závazky.

12.2 Není-li smluvně ujednáno jinak, smluvní strany mohou písemně odstoupit od uzavřené smlouvy v souladu s právním předpisem. Odstoupení je účinné doručením druhé smluvní straně.

XIII. Podmínky pro užití vybraných produktů

13.1 OEM produkty

13.1.1 OEM produkty se rozumí softwarové produkty (programy), které nelze prodávat koncovým uživatelům samostatně ani samostatně užívat, ale prodávat a užívat pouze jako součást určeného hardwarového zboží. OEM produkty, jež zákazník zakoupil u firmy VAH SERVIS smí zákazník prodávat třetím osobám a sám užívat jen s příslušným novým hardwarovým zbožím, tj. při současné instalaci do nového hardwaru.

13.1.2 Zákazník nesmí vytvářet kopie dodaných programových produktů typu OEM, ani je jakýmkoliv způsobem měnit.

13.1.3 Zákazník je povinen předat třetí osobě (koncovému uživateli) spolu s programovým produktem typu OEM licenční kartu příslušného OEM produktu.

13.1.4 V případě, že zákazník poruší povinnosti uvedené v bodech 13.1, 13.2 a 13.3 článku XII. těchto VOP, je povinen firmě VAH SERVIS zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč ve lhůtě 14 dnů od doručení faktury na smluvní pokutu zákazníkovi.

13.2 NFR produkty

13.2.1 „NFR“ produkty se rozumí cenově zvýhodněné softwarové produkty (programy) určené pro:

- používání zákazníkem pro jeho vlastní potřebu v rámci jeho činnosti

- prezentaci produktů zákazníkem třetím osobám

13.2.2 Zákazník není oprávněn vytvářet kopie dodaných programových produktů typu NFR, ani je jakýmkoliv způsobem měnit.

13.2.3 NFR licence jsou určeny výhradně pro zákazníka a jsou nepřenosné na jiný subjekt.

XIV. Duševní vlastnictví

Veškeré produkty zakoupené u firmy VAH SERVIS či jinak dodané firmou VAH SERVIS zákazníkovi podléhají duševnímu vlastnictví firmy VAH SERVIS nebo dodavatelů firmy VAH SERVIS a zákazník nesmí tyto produkty kopírovat, napodobovat ani si kopie či napodobeniny si jinak obstarávat a šířit. Duševním vlastnictvím se rozumí zejména ochrana vlastnictví autora k jeho autorskému dílu, ochrana vlastníka ochranné známky, ochrana vlastníka patentu, vynálezu, užitného a průmyslového vzoru či ochrana označení původu. Prodej originálních produktů opatřených ochrannou známkou ani propagace originálních produktů či ochranných známek není porušením práv duševního vlastnictví.

XV. Informační povinnost, mlčenlivost a ochrana osobních údajů

Smluvní strany mají povinnost poskytovat si vzájemně veškeré informace k dosažení účelu smluvního vztahu. Ke třetím osobám jsou smluvní strany povinny zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu dozvěděli, a které podléhají obchodnímu tajemství. Smluvní strany jsou při naplnění účelu smluvního vztahu povinny zabezpečit ochranu osobních údajů osob v souladu s právním předpisem.

XVI. Zapůjčení předmětů a zařízení k podpoře prodeje

Předměty a zařízení k podpoře prodeje produktů firmy VAH SERVIS, které firma VAH SERVIS zapůjčí zákazníkovi, je zákazník povinen vrátit firmě VAH SERVIS do 20 dnů od vyzvání k vrácení takových předmětů a zařízení nebo ve stejné lhůtě od ukončení smluvního vztahu smluvních stran. V uvedené lhůtě je zákazník povinen předměty a zařízení doručit nepoškozené do sídla firmy VAH SERVIS. Při nedodržení lhůty k vrácení vzniká zákazníkovi povinnost zaplatit firmě VAH SERVIS smluvní pokutu ve výši 1 % pořizovací ceny nevrácených předmětů a zařízení za každý den prodlení s jejich vrácením.

XVII. Kontakt zákazníka se subdodavateli firmy VAH SERVIS

Zákazník po dobu trvání smluvního vztahu s firmou VAH SERVIS nesmí kontaktovat dodavatele ani subdodavatele firmy VAH SERVIS bez výslovného souhlasu firmy VAH SERVIS. Při porušení tohoto zákazu vzniká zákazníkovi povinnost zaplatit firmě VAH SERVIS smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé dílčí porušení uvedeného zákazu. U dodání vybraných produktů z nabídky firmy VAH SERVIS, které firma VAH SERVIS odebírá od svých subdodavatelů, zejména u vybraných softwarových produktů, předpokládá firma VAH SERVIS umožnit dodání produktu zákazníkovi přímo od svého subdodavatele za smluvními stranami sjednaných podmínek. V těchto případech je zákazník oprávněn kontaktovat subdodavatele firmy VAH SERVIS k řešení realizovaného obchodu.

XVIII. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou platné, účinné ke dni 1. 7. 2012. Smluvní strany jsou vázány VOP ve znění platném a účinném ke dni uzavření smluvního vztahu.

 


ZDNmZ